ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Школа
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Историјат, основни подаци о школи и органи од значаја за рад установе
 
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
У
Ч
Е
Н
И
Ц
И
МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ:
Рад школе се одвија у динамичном окружењу које се стално и непрестано мења . Прехрамбено хемијска школа у Нишу стога види своју улогу у развијању стручне , методске и социјалне компетенције и зато смо решени да:  
• самоодговорно и на мерљив начин стално побољшавамо квалитет свог рада  
• поуздано и компетентно образујемо младе људе за потребе привреде у окружењу кроз јаке везе са социјалним партнерима  
• опремамо кабинете савременим наставним средствима  
• континуирано радимо на стручном усавршавању наставника  
• креирамо и учествујемо у реализацији пројеката  
• развијамо добар однос ученика и родитеља према школи и учењу уз уважавање различитости  
• промовишемо професионалне и аматерске активности ученика и наставника
ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ:
• Високо квалификован кадар и висока постигнућа ученика  
• Интердисциплинарни приступ настави  
• Заједништво ученика, родитеља и наставника  
• Иновативност:подржава и примењује иновације у настави  
• Једнаке шансе за све-школа по мери ученика 
• Атрактивна и модерна:добро опремљени кабинети и савремена наставна средства  
Наша школа је место где ученици стичу трајна и примењива,која им представљају сигуран пут ка даљем школовању,свету рада и сталном стручном усавршавању.
УКРАТКО О ШКОЛИ
Школа испуњава прописане услове за обављање наставе у следећим подручјима рада и образовним профилима  
Хемија,неметали и графичарство - IV степен стручне спреме за следеће образовне профиле:  
• хемијски лаборант  
• техничар за индустријску фармацеутску технологију  
• техничар за заштиту животне средине  
Пољопривреда,производња и прерада хране - IV степен стручне спреме за следеће образовне профиле:  
• прехрамбени техничар 
• техничар за биотехнологију 
Пољопривреда,производња и прерада хране - III степен стручне спреме за следеће образовне профиле: 
• месар  
• пекар
ИСТОРИЈАТ
Прехрамбено-хемијска школа је једна од најстаријих средњих стручних школа у граду.Основана је давне 1935/1936. школске године под називом ,,Прва стручна продужена школа" а настала је реорганизацијом дотадашњих занатских школа у Нишу.У току другог светског рата школа није радила,а од школске 1946/1947. наставља свој рад под називом ,,Стручна школа у индустрији и занатству". Од 1956. године ради као Мешовита школа ученика у привреди.Од 1972. године формира се Центар за образованје кадрова за занатсво,индустрију и комуналну привреду у оквиру кога функционише Мешовита школа за ученике у привреди.Од школске 1978/1979. годину у Центру је дошло до реорганизације и формиране су две основне организације са радном заједницом:ООУР за прву фазу усмереног образовања ,, Ратко Павловић" и ООУР за другу фазу усмереног образовања ,,Филип Кљајић". Године 1987. дошло је до издвајања ООУР за прву фазу из Центра и конституисања Школе као РО - школа прехрамбене,кожарске и хемијско-технолошке струке ,,Ратко Павловић".Од 1997. године школа постоји под називом Прехрамбено-хемијска ,,Ратко Павловић" да би од 2002. године променила назив у ,,Прехрамбено-хемијска школа".