ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
ВАНРЕДНИ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА, ДОКВАЛИФИКАЦИЈА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ПОДРУЧЈА РАДА И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Хемија, неметали и графичарство
У школи се организују и спроводе следећи испити: разредни, поправни, допунски, испити за ученике на ванредном школовању, испити за ученике на крају школовања - завршни и матурски испит. 
 
Испити се полажу у испитним роковима: новембарско-децембарском, јануарско-фебруарском, априлском, јунском и августовском испитном року. Распоред полагања испита у испитним роковима утврђује Наставничко веће школе. 
Начин и време полагање испита, вођење документације и друга питања организације испита уређена су Правилником о организацији и спровођењу испита у школи.
Производња и прерада хране
За комплетне информације о испитним роковима и ценама испита пошаљите у било које време (00:24) мејл са поруком ИНФО на следећи мејл
Металургија